Білім алушылардың барлық оқу тапсырмаларына қатысты оқу жетістіктері білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады. Оны дәстүрлі бағалау межесіне ауыстыру кестеге сәйкес жүргізіледі.

Әріптік жүйе бойынша бағасы Дәстүрлі баға Пайыздық мазмұны Балл сандық баламасы
A Өте жақсы 95-100 4,00
A- Өте жақсы 90-94 3,67
B+ Жақсы 85-89 3,33
B Жақсы 80-84 3,00
B- Жақсы 75-79 2,67
C+ Қанағаттанарлық 70-74 2,33
C Қанағаттанарлық 65-69 2,00
C- Қанағаттанарлық 60-64 1,67
D+ Қанағаттанарлық 55-59 1,33
D Қанағаттанарлық 50-54 1,00
F Қанағаттанарлықсыз 0-49 0,00