Қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушы бір жыл өткеннен кейін, қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешікпей, Университет ректорының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы өтініш жазады. Қорытынды аттестаттауға қайта жіберу Университет ректорының бұйрығымен ресімделеді.

Қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттаудан қанағаттанарлықсыз баға алған нысандар бойынша ғана өткізіледі.

Өтініштер